එළවළු මල්ල
එළවළු මල්ල(6829583040685)
එළවළු මල්ල(6829583040685)

එළවළු මල්ල

Available: In Stock
Rs 2,759.75 Rs 2,905.00

This box of Vegetables Includes,  

Item Weight
BRINJAL (වම්බටු) 250
BIG ONION (ලොකු ලූනු) 500
POTATO (අල) 500
BEANS (බෝංචි)  250
Carrot 250
Ladies Fingers 250
PUMPKIN (වට්ටක්කා) 500
GREEN CHILLI (අමු මිරිස්)  200
TOMATO (තක්කාලි) 500
LEEKS (ලීක්ස්) 250

This box of Vegetables Includes,  

Item Weight
BRINJAL (වම්බටු) 250
BIG ONION (ලොකු ලූනු) 500
POTATO (අල) 500
BEANS (බෝංචි)  250
Carrot 250
Ladies Fingers 250
PUMPKIN (වට්ටක්කා) 500
GREEN CHILLI (අමු මිරිස්)  200
TOMATO (තක්කාලි) 500
LEEKS (ලීක්ස්) 250
~